Articles

Walther Flemming om histologi i medicin 1878: ett nyupptäckt brev till sin far

Posted by admin

histologi är ett barn av 19th century, och dess status i medicin var länge i tvivel. Skulle” mikroskopisk anatomi ” ses som en förfining av den traditionella disciplinen eller som ett tekniskt komplext ämne av tvivelaktigt praktiskt värde? Detta var en av de frågor som ställdes inför kommissionen med uppgift att reformera undersökningar i tyska medicinska skolor 1878. En av dess medlemmar, Carl Friedrich Flemming, kunde hänvisa denna fråga till en erkänd expert, hans son Walther Flemming, som var Professor i anatomi och histologi vid universitetet i Kiel. Walthers åsikter finns i ett brev som nyligen upptäcktes bland Carl Friedrichs papper som hölls i statsbiblioteket i Mecklenburg-Vorpommern i Schwerin. Så vitt vi vet är detta brev den enda överlevande personliga korrespondensen från Walther Flemming, en av de mest framstående biologerna i sin tid. Originaltexten, tillsammans med en kommenterad engelsk översättning, publiceras här för första gången. Brevet kastar nytt ljus på Flemming attityder till medicinsk utbildning, och även belyser hans förhållande med sin far, själv en siffra på betydande resning i psykiatrisk medicin i 19th century Tyskland. Den yngre Flemming, en erkänd mästare i mikroskopi, gjorde sina mest framstående bidrag till det område vi nu kallar cellbiologi. Förutom termerna kromatin och mitos är vi skyldiga honom den första omfattande redogörelsen för den senare, liksom den grundläggande insikten att meios involverar två på varandra följande uppdelningar.

Related Post

Leave A Comment