Articles

julkiset vs. Yksityiset hautausmaat

Posted by admin

laissa säädetään yleensä kahdesta hautausmaiden ryhmästä, julkisista ja yksityisistä. Julkinen hautausmaa on yleisen yhteisön, naapuruston tai kirkon käyttämä hautausmaa, kun taas yksityinen hautausmaa on sellainen, jota käyttää vain perhe tai pieni osa yhteisöstä. Julkinen käyttö omistuksen sijaan kuitenkin ratkaisee, onko hautausmaa Julkinen. Vaikka hautausmaa onkin yksityisomistuksessa tai sitä ylläpidetään, sitä voidaan pitää julkisena hautausmaana, jos se on järkevien säädösten mukaan avoinna yleisön käyttöön vainajien hautaamiseen. Vaikka hautausmaa on yksityisessä omistuksessa, se luokitellaan asianmukaisesti ”julkiseksi hautausmaaksi”, jossa se koostuu suuresta määrästä myytyjä ja yleisölle myytäviä hautapaikkoja tai-paikkoja. Sitä vastoin laissa on määritelty, että sukuhautausalue on sellainen, jossa ei myydä Eriä yleisölle ja jossa lahjoitukset on rajoitettu henkilöryhmälle, joka on sukua toisilleen veren tai avioliiton kautta.

In Kingsbury v. Flowers, 65 Ala. 479, 485, oikeus katsoi, että ” vainajien hautapaikat ovat välttämättömiä. Ne voivat olla yleisön omaisuutta, joka on omistettu yleisön käyttöön; tai vapaaherran omistaja voi omistaa osan tiloistaan perheensä tai ystäviensä hautaamiseen. Se on vain hänen oikeutettua valtaansa omaan omaisuuteensa nähden.”Kuntayhtymä voi pitää hallussaan omaisuutta julkiseen hautausmaahan tai yksityiseen tai omistusoikeudelliseen luonteeseen kuuluvana yksityisenä yhtiönä.

In Garland v. Clark, 264 Ala. 402, 405-406 (Ala. 1956), oikeus katsoi, että jotta paikkaa voitaisiin kutsua julkiseksi hautausmaaksi, ” maanomistajan aikomus omistaa se julkiseksi hautausmaaksi yhdessä sen hyväksymisen ja käytön kanssa yleisön keskuudessa, tai omistajan suostumus ja suostumus hänen pitkään jatkuneeseen maansa käyttöön tähän tarkoitukseen, ovat riittäviä.”

yksityisillä hautausmailla on lakisääteiset määräykset. Esimerkiksi vuoden 1903 lain 5.pykälä, III. Pastori. ch. 21, para. 39 (1951), säädetään, että kun hautausmaa on hautausmaan hoitolain 2§: ssä määritelty yksityisesti toimiva hautausmaa, sair. Pastori. ch. 21, para. 64,1 ja sitä seuraavat kohdat (1951), jonka kuudeskymmenesviides yleiskokous sääti, niin tällainen hautausmaayhdistys noudattaa myös Hautausmaanhoitolain säännöksiä.

hautausmaiden hoitolain mukaan hautausmaiden on ennen hoitorahojen hankkimista hankittava lupa julkishallinnon tilintarkastajalta. Lisenssin turvaamiseksi on annettava yksityiskohtaiset tiedot henkilöstöstä ja taloudesta ja lupa voidaan evätä, jos tietyt ehdot eivät täyty. Yksityisesti toimivan ja luvanvaraisen hautausmaan on tehtävä hoitorahoistaan vuosikertomus. Raportista on käytävä ilmi rahaston tuotot ja maksut sekä ne arvopaperit, joihin rahasto on sijoitettu. Tällaisten hautausmaiden kirjojen on oltava aina avoinna tarkastusta varten. Hoitorahastojen hallinnoinnissa yksityisesti toimivat hautausmaat ovat tilintarkastajan tarkastusten, valvonnan ja sääntelyn alaisia, ja hän voi tietyin edellytyksin peruuttaa luvan hoitaa hoitorahoja joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Ennen kuin yksityinen viranomainen ottaa hoitorahoja vastaan hautapaikan myynnin yhteydessä, sen on ilmoitettava kirjallisesti luovutettavan hoidon luonne ja laajuus, jota varten sen on vaadittava tietyn summan tallettamista myyntihinnan tai hautaustilan koon perusteella. Lukuun ottamatta tapauksia, joita laki ei salli, näiden yksityisten yhdistysten on postitettava obligaatio, joka takaa hoitorahojen asianmukaisen käsittelyn.

Union Cemetery Ass ’ n v. Cooper, 414 sair. 23 (sair. 1953)

Union Cemetery Ass ’ n v. Cooper, 414 sair. 23 (sair. 1953)

Related Post

Leave A Comment